ozdoba

WŁADYSŁAW WARNEŃCZYK

(1434-1444)

ozdoba
Władcy Litwy
Mendog
Treniota
Wojsiełk
Szwarno
Trojden Litewski
Dowmunt
Butygejd
Butywid (Pukuwer)
Witenes
Giedymin
Jawnuta Giedyminowicz
Olgierd Giedyminowicz
Jagiełło
Kiejstut Giedyminowicz
Skirgiełło
Witold Kiejstutowicz
Świdrygiełło
Zygmunt Kiejstutowicz
Władysław Warneńczyk
Kazimierz Jagiellończyk
Aleksander Jagiellończyk
Zygmunt Stary
Zygmunt August
Władysław Warneńczyk
Dynastia: Jagiellonów
Urodzony: 31 października 1424 roku
w Krakowie
Zmarł: 10 listopada 1444 roku pod Warną
Rodzice: Władysław II Jagiełło i
Zofia Holszańska
31 październik 1424 Władysław III Warneńczyk urodził się 31 października 1424 roku w Krakowie. [więcej]
Listopad 1424 Niedługo po urodzeniu Władysław III Warneńczyk został oddany pod opiekę Katarzynie Koniecpolskiej. [więcej]
Listopad 1424 Rychło po przyjściu na świat Władysława III Warneńczyka w Polsce narodził się problem następstwa tronu. Możnowładcy, którzy wcześniej zgodnie deklarowali, że w przypadku gdy narodzi się syn Władysława Jagiełły to prawem dziedziczenia przejmie polski tron, teraz podzielili się na dwa obozy. Jedni uznawali jego dziedziczne prawa bez zastrzeżeń, drudzy godzili się na koronację królewicza ale dopiero wtedy, gdy król potwierdzi przywileje szlacheckie i prawa Królestwa. [więcej]
18 luty 1425 18 lutego 1425 roku Władysław III Warneńczyk został ochrzczony, Obrzędu dokonał w imieniu papieża prymas w asyście biskupa poznańskiego. [więcej]
Marzec 1425 Jest prawdopodobne, że w połowie marca 1425 roku Władysław III Warneńczyk wraz z rodzicielami pojechał na objazd królestwa, którego celem było odebranie w poszczególnych miastach przyrzeczenia uznania królewicza Władysława prawym następcą. W podróży tej królewska para odwiedziła między innymi Wieluń, Stawiszyn, Konin, Radziejów. [więcej]
30 kwiecień 1425 30 kwietnia 1425 roku w Brześciu na walnym zjeździe opozycja przedstawiła Jagielle warunki, których spełnienie było niezbędne do uznania prawa Władysława III do korony. [więcej]
Lato 1425 Latem 1425 roku z powodu zarazy Władysław III Warneńczyk przewieziony został do Chęcin. [więcej]
Jesień 1430 Jesienią 1430 roku Władysław III Warneńczyk otrzymał nowych wychowawców. Zostali nimi przyszły arcybiskup gnieźnieński Wincenty Kot i podkomorzy królowej Piotr Ryterski. [więcej]
Kwiecień 1432 W kwietniu 1432 roku w Sieradzu odbył się zjazd możnowładztwa. Uzgodniono tam, że po śmierci Władysława Jagiełły zaszczytu koronacji dostąpi Władysław III Warneńczyk. [więcej]
1 czerwiec 1434 1 czerwca 1434 roku w Gródku zmarł ojciec Władysława III Władysław Jagiełło. [więcej]
Czerwiec 1434 Niebawem po śmierci Władysława Jagiełły Zbigniew Oleśnicki zwołał zgromadzanie możnych, na którym ustalono termin koronacji Władysława III Warneńczyka na 29 czerwca 1434 roku. [więcej]
Czerwiec 1434 W czerwcu 1434 roku, po śmierci Władysława Jagiełły, wysłano poselstwo do Zygmunta Kiejstutowicza z prośbą, aby książę przybył sam albo wysłał swoich pełnomocników, którzy na mocy istniejących układów potwierdziliby zgodę Litwy na koronację Władysława III Warneńczyka. [więcej]
18 czerwiec 1434 18 czerwca 1434 roku Władysław III Warneńczyk uczestniczył w pogrzebie ojca. [więcej]
13 lipiec 1434 Na 13 lipca 1434 roku opozycja występująca przeciwko koncepcji koronacji Władysława III zwołała zjazd Małopolan do Opatowa. Wysunięto tam kandydaturę Siemowita V. Na czele frondy stanęli Spytek III z Melsztyna i Dziersław z Rytwian. Przeciwko nim wystąpił Zbigniew Oleśnicki, któremu udało się przekonać zgromadzonych do słuszności koronacji młodego syna Władysława Jagiełły. [więcej]
25 lipiec 1434 Tuż przed koronacją głos zabrał Spytek III z Melsztyna, podnosząc, że wybór Władysława III na króla może zagrozić szlacheckim swobodom, wzbudzając w ten sposób zamieszki i niepewność wśród zgromadzonych. Spór zakończyło dopiero głosowanie zaproponowane przez Jana Oleśnickiego, w którym szlachta opowiedziała się za koronacją małoletniego Jagiellona. [więcej]
25 lipiec 1434 25 lipca 1434 roku w wawelskiej katedrze Władysław III Warneńczyk dostąpił zaszczytu koronacji. Uroczystość celebrował prymas Polski Wojciech Jastrzębiec. [więcej]
26 lipiec 1434 26 lipca 1434 roku Władysław III Warneńczyk z koroną na głowie opuścił zamek i wkroczył do miasta, aby w ratuszu przyjąć hołd i przysięgę wierności od mieszczan Krakowa. Ceremonia nie doszła jednak do skutku, ponieważ powstał spór między biskupami a książętami mazowieckimi o pierwszeństwo miejsca obok króla. [więcej]
Lipiec 1434 Po koronacji Władysława III Warneńczyka z powodu jego małoletności zdecydowano się na utworzenie grupy urzędników tak zwanych tutorów ziemskich, którzy mieli sprawować władzę administracyjną i skarbową w swoim województwie i byli odpowiedzialni przed radą królewską, której skład wówczas uformował się. [więcej]
Sierpień 1434 Niedługo po koronacji Władysław III Warneńczyk wysłał do Rzymu posła kanonika krakowskiego Jana Reja, aby poinformował papieża Eugeniusza IV o zajęciu przez niego miejsca na polskim tronie. [więcej]
Sierpień 1434 Niedługo po koronacji Władysław III Warneńczyk nadał ziemi ruskiej i podolskiej wszystkie polskie przywileje i uwolnił szlachtę oraz panów tych ziem od wszelkich powinności i ciężarów, do których przedtem byli zobowiązani. [więcej]
14 sierpień 1434 14 sierpnia 1434 roku Władysław III Warneńczyk wydał dokument, którym uwalniał swych poddanych od posłuszeństwa sobie w przypadku złamania przez siebie rozejmu w wojnie z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
Sierpień 1434 Jednym z pomysłów doradców Władysława III Warneńczyka była propozycja mariażu młodego króla z wnuczką Zygmunta Luksemburskiego. W tm celu wysłano poselstwo, na czele którego stanęli kanclerz Jan Koniecpolski i marszałek Jan Oleśnicki. Cesarz nie zgodził się od razu, lecz zaproponował na 2 lutego 1435 roku spotkanie w Kezmarku, gdzie miało dojść do ocieplenia stosunków Polski z cesarstwem. [więcej]
Wrzesień 1434 Na początku września 1434 roku na ostrowie wiślanym koło Złotorii posłowie Władysława III spotkali się z przedstawicielami Zakonu Krzyżackiego, aby doprowadzić do trwałego pokoju w przerwanej rozejmem łęczyckim wojnie Polski z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
Wrzesień 1434 Zapewne we wrześniu 1434 roku dotarła do Władysława III Warneńczyka odpowiedź papieża Eugeniusza IV na poselstwo wysłane tuż po koronacji. W swym liście Ojciec Święty zachęcał młodego króla do naśladowania jego ojca, który zapisał się w pamięci papieża jako cnotliwy i mądry monarcha. [więcej]
Wrzesień 1434 We wrześniu 1434 roku przeciwko Świdrygielle wystąpił starosta krzemieniecki i bracławski Fedko Nieświdzki, poddając się władzy Władysława Warneńczyka. Owocem jego zdrady było przejście Krzemieńca w rzeczywiste posiadanie Polski. [więcej]
Listopad 1434 W listopadzie 1434 roku w Preszburgu doszło do zgromadzenia, na którym Zygmunt Luksemburski spotkał się z posłami Świdrygiełły i Zakonu Krzyżackiego, którzy zaproponowali odłożenie zjazdu polsko-węgierskiego na maj 1435 roku, na co doradcy Władysława Warneńczyka zgodzić się nie byli skłonni. [więcej]
19 grudzień 1434 19 grudnia 1434 roku w Brześciu Kujawskim doszło do kolejnego spotkania posłów Zakonu Krzyżackiego i przedstawicieli Władysława III w celu wypracowania płaszczyzny porozumienia dla stworzenia trwałego pokoju w przerwanej rozejmem łęczyckim wojnie Polski z Zakonem Krzyżackim. Spotkanie zakończyło się fiaskiem, co groziło wznowieniem działań zbrojnych. [więcej]
24 grudzień 1434 24 grudnia 1434 roku wysłannicy Władysława III stawili się na zgromadzeniu miast pruskich. [więcej]
Styczeń 1435 Na początku 1435 roku, gdy w na zjeździe Ziemi Krakowskiej w Wiślicy wybrano nowego wojewodę sandomierskiego Jana z Czyżowa, Władysław III Warneńczyk przebywał w Sandomierzu. [więcej]
Marzec 1435 W drugim tygodniu marca 1435 roku posłowie Władysława III spotkali się w Preszburgu z Zygmuntem Luksemburskim. [więcej]
Marzec 1435 W marcu 1435 roku posłowie Zygmunta Luksemburskiego Hans von Polentz i Stefan Poharnik przybyli do Polski. [więcej]
23 kwiecień 1435 23 kwietnia 1435 roku w Brześciu Kujawskim doszło do kolejnego spotkania wysłanników wielkiego mistrza Paula Bellitzera von Russdorff i posłów Władysława III. Negocjacje nie zaowocowały pokojowym porozumieniem, więc w przestrzeni zawisła groźba wznowienia wojny Polski z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
1435 W 1435 roku Władysław III Warneńczyk wysłał do Konrada VII Białego list, w którym nazwał go bratem i przyjacielem swoim i panów królestwa. [więcej]
8 maj 1435 8 maja 1435 roku w Sieradzu Władysław III Warneńczyk uczestniczył w obradach w sprawie możliwości uwolnienia wojewody mołdawskiego Eliasza, szwagra królowej Zofii. [więcej]
Sierpień 1435 Na początku sierpnia 1435 roku wysłannicy Władysława III Warneńczyka Grotko i Klimko dotarli do Brna, aby spotkać się z Zygmuntem Luksemburskim. [więcej]
3 sierpień 1435 3 sierpnia 1435 roku Zygmunt Luksemburski wysłał do Władysława III Warneńczyka posłów Marcina z Baworowa i Klimka z listem, w którym proponował zawieszenie broni i zorganizowanie powszechnego kongresu, który miałyby polubownie rozstrzygnąć konflikt z Polski z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
11 sierpień 1435 11 sierpnia 1435 roku Władysław III Warneńczyk wysłał do Zygmunta Luksemburskiego list, który był odpowiedzią na poselstwo Marcina z Baworowa. [więcej]
15 sierpień 1435 15 sierpnia 1435 roku w Piotrkowie Trybunalskim rozpoczął się zjazd polskiego możnowładztwa, na którym omawiano strategię wojny Polski z Zakonem Krzyżackim.
Sierpień 1435 Na zjeździe w Piotrkowie Trybunalskim odczytano list wielkiego mistrza Paula Bellitzera von Russdorff, który spowodował wzrost napięcia i wzmocnienie granic Polski z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
1 wrzesień 1435 Podejmowane przez cały 1434 rok próby zawarcia trwałego pokoju z Zakonem Krzyżackim i Świdrygiełłą nie przyniosły spodziewanego rezultatu. Rada Królewska i Władysław III Warneńczyk zdecydowali się na wznowienie działań zbrojnych. W sierpniu 1435 roku część pospolitego ruszenia została skierowana w rejony sprzyjające obronie północnych granic, a reszta pod dowództwem Jakuba Kobylańskiego podążyła na Litwę. Tam 1 września 1435 roku stoczyła zwycięską bitwę nad rzeką Świętą pod Wiłkomierzem. [więcej]
Wrzesień 1435 Trzy dni po zwycięskiej bitwie nad rzeką Świętą pod Wiłkomierzem zwycięska armia ruszyła na północ w kierunku Inflant, aby jeszcze bardziej upokorzyć osłabiony zakon, a być może doprowadzić nawet do zupełnej likwidacji zakonu i przejęciu jego terytorium. Niebawem Zygmunt Kiejstutowicz wstrzymał pochód swych wojsk. Tym sposobem Inflanty zostały uratowane. W tej sytuacji polskie oddziały również zawróciły, a żniwo zwycięstwa spod Wiłkomierza zostało w dużej mierze stracone. [więcej]
Wrzesień 1435 Na początku września 1435 roku Władysław III Warneńczyk podejmował posłów Zygmunta Luksemburskiego, którzy przybyli usłyszeć ostateczną odpowiedź w sprawie organizacji pokojowego kongresu. [więcej]
29 wrzesień 1435 29 września 1435 roku we Lwowie Władysław III Warneńczyk odebrał hołd od hospodara mołdawskiego Eliasza. W ceremonii uczestniczyli brat króla Kazimierz Jagiellończyk, prałaci, dostojnicy świeccy i 35 bojarów. [więcej]
16 październik 1435 16 października 1435 roku w Raciążku wysłannicy Władysława III Warneńczyka ustalili z posłami wielkiego mistrza Paula Bellitzera von Russdorff, że kolejne spotkanie negocjatorów rozpocznie się 6 grudnia 1435 roku w kujawskim Służewie lub Brześciu. Celem zjazdu miało być wypracowanie trwałego układu pokojowego kończącego wojnę Polski z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
27 październik 1435 27 października 1435 roku polska załoga rezydująca w Choszcznie złupiła i spaliła miasto Callies, co było zapowiedzią wznowienia wojny Polski z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
Październik / listopad 1435 Na przełomie października i listopada 1435 roku Władysław III Warneńczyk gościł w Krakowie księcia słupskiego Bogusława IX, który po powrocie do Słupska zarządził przygotowania zbrojne do wojny z Zakonem Krzyżackim.
6 grudzień 1435 6 grudnia 1435 roku w Brześciu Kujawskim rozpoczął się zjazd polsko-krzyżacki. Wśród posłów Władysława III Warneńczyka znaleźli się między innymi: Zbigniew Oleśnicki, prymas Wojciech Jastrzębiec, biskup płocki Stanisław Pawłowski i Mikołaj z Michałowa. Do 24 grudnia trwały obrady, w czasie których ustalono główne warunki przyszłego pokoju kończącego wojnę Polski z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
31 grudzień 1435 31 grudnia 1435 roku Władysław III Warneńczyk podpisał pokój kończący wojnę Polski z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
Luty 1436 W pierwszą niedzielę postu 1436 roku na zjeździe walnym w Sieradzu pod nieobecność Władysława Warneńczyka rada królewska pokój brzeski opatrzyła pieczęciami króla, prałatów i panów polskich. [więcej]
Luty 1436 W lutym 1436 roku posłowie króla Władysława Warneńczyka próbowali nakłonić Świdrygiełłę do zawarcia pokoju. [więcej]
Luty 1436 W lutym 1436 roku Świdrygiełło zaatakował Podole, gdzie odebrał z rąk Polaków Łuck i Krzemieniec i znacznie spustoszył tę krainę. [więcej]
18 marzec 1436 18 marca 1436 roku ustalono, że ratyfikacja pokoju brzeskiego nastąpi 3 czerwca 1436 roku. [więcej]
Zielone Świątki 1436 Około Zielonych Świątek w 1436 roku w Kieżmarku doszło do spotkania posłów Władysława III Warneńczyka i Zygmunta Luksemburskiego. Podjęto wówczas rozmowy w sprawie przynależności Spisza i lennego zwierzchnictwa nad Multanami. [więcej]
Sierpień 1436 W sierpniu 1436 roku do przebywającego w Pradze Zygmunta Luksemburskiego przybyło poselstwo Władysława Warneńczyka z ponowieniem oferty małżeństwa polskiego króla z wnuczką cesarza, ale i tym razem nie doszło do znaczących ustaleń. [więcej]
Jesień 1436 Jesienią 1436 roku podjęto kolejną próbę ożenku Władysława III Warneńczyka z jedną z wnuczek Zygmunta Luksemburskiego. [więcej]
Listopad 1436 W listopadzie 1436 roku dyplomacja Władysława Warneńczyka wznowiła negocjacje pokojowe ze Świdrygiełłą. Na początek udało się doprowadzić do zawieszenia broni. [więcej]
Styczeń 1437 W styczniu 1437 roku wielki mistrz Paul Bellitzer von Russdorff wreszcie ratyfikował pokój brzeski kończący wojnę Polski z Zakonem Krzyżackim. [więcej]
15 sierpień 1437 15 sierpnia 1437 roku Władysław III Warneńczyk gościł Świdrygiełłę, który przybył do Krakowa w celu zawarcia pokojowego porozumienia. [więcej]
4 wrzesień 1437 4 września 1437 roku we Lwowie Świdrygiełło zawarł ugodę z Polakami. [więcej]
Wrzesień 1437 We wrześniu 1437 roku oddział wojsk Władysława III Warneńczyka opanował Krapkowice, strzegące ważnej przeprawy przez Odrę. Po miesięcznym pobycie żołnierze opuścili miasto. [więcej]
15 październik 1437 15 października 1437 roku w Sieradzu odbył się zjazd generalny, na którym odrzucono ugodę ze Świdrygiełłą zawartą 4 września 1437 roku we Lwowie. [więcej]
5 grudzień 1437 5 grudnia 1437 roku Zygmunt Luksemburski rozkazał uwięzić swoją żonę Barbarę Cylejską, która rzekomo za plecami męża wysunęła propozycję wyjścia za mąż za Władysława Warneńczyka. [więcej]
6 grudzień 1437 6 grudnia 1437 roku wysłannicy Władysława III Warneńczyka podpisali z Zygmuntem Kiejstutowiczem porozumienie, w którym odnowiono dawne przyrzeczenia odnoszące się do przynależności Litwy do Korony oraz obiecano oddać władcy Litwy Łuck. [więcej]
1437 / 1438 Na przełomie 1437 i 1438 roku papież Eugeniusz IV próbował doprowadzić do mariażu Władysława III Warneńczyka z córką Albrechta Habsburga. [więcej]
Styczeń 1438 W styczniu 1438 roku posłowie Władysława Warneńczyka przybyli na zjazd panów czeskich z oświadczeniem, że król Polski jest gotów przejąć władzę w Pradze. [więcej]
Styczeń 1438 Na początku 1438 roku Spytek III z Melsztyna zaatakował dobra należące do Zbigniewa Oleśnickiego. Władysław III Warneńczyk próbował z miernym skutkiem doprowadzić do zgody między zwaśnionymi poddanymi. [więcej]
Styczeń / luty 1438 Na przełomie stycznia i lutego 1438 roku Dziersław z Rytwian wtargnął na teren Spisza i doliny Wagu, by powstrzymać Węgrów od interwencji w Czechach. [więcej]
Luty 1438 W lutym 1438 roku Władysław III Warneńczyk wezwał przed swoje oblicze Dziersława z Rytwian, który rzekomo bez zgody króla ze zbrojnym oddziałem wyruszył na Węgry, i nakazał mu zaniechanie wyprawy i rozpuszczenie zebranego wojska. [więcej]
Luty 1438 W lutym 1438 roku Dziersław z Rytwian przeniósł działania zbrojne na Śląsk. Zdobył miasto Zator i przekazał je Władysławowi Warneńczykowi. Podczas tej kampanii zaatakował również Toszek. Podczas odwrotu został pokonany przez Ślązaków w bitwie nieopodal Wojkowic. [więcej]
Marzec 1438 W marcu 1438 roku w Krakowie Władysław III Warneńczyk przyjął czeskie poselstwo wrogich Albrechtowi II Habsburgowi panów czeskich i taborytów. Przybyli oni z ofertą praskiej korony dla Kazimierza Jagiellończyka. [więcej]
Marzec 1438 W marcu 1438 roku polskie oddziały walczyły na Morawach z wojskami Albrechta Habsburga. [więcej]
20 kwiecień 1438 20 kwietnia 1438 roku rozpoczął się w Nowym Mieście Korczynie zwołany przez Władysława III Warneńczyka zjazd, na którym po burzliwych dyskusjach przyjęto propozycję Czechów, w myśl której Kazimierz IV miałby zostać królem Czech. [więcej]
Kwiecień / maj 1438 Po korczyńskim zjeździe Władysław III Warneńczyk poinformował papieża o przyjęciu przez Kazimierza czeskiej propozycji ofiarowania mu praskiego tronu. Eugeniusz IV poprzez swojego wysłannika prosił polskiego monarchę o zaniechanie działań zmierzających do przyjęcia czeskiej korony. [więcej]
Kwiecień / maj 1438 Na przełomie kwietnia i maja 1438 roku Władysław III Warneńczyk przyjął posłów Albrechta Habsburga, którzy przybyli z postulatem, w myśl którego Polacy nie powinni przeszkadzać ich panu w przejęciu czeskiego tronu. [więcej]
Maj 1438 W maju 1438 roku Władysław III Warneńczyk do władcy Saksonii Fryderyka wysłał posła z propozycją mariażu króla Polski z córką księcia i sojuszu skierowanego przeciwko Albrechtowi Habsburgowi. [więcej]
Maj 1438 W maju 1438 roku Władysław III Warneńczyk wystosował wezwanie do książąt śląskich, aby uznali zwierzchnictwo Kazimierza Jagiellończyka jako władcy Czech. [więcej]
Maj 1438 Pod koniec maja 1438 roku, aby wspomóc elekcję Kazimierza Jagiellończyka Władysław III Warneńczyk wysłał do Czech zbrojny oddział, na czele którego stanęli Sędziwój z Ostroroga i Jan Tęczyński. Okazał się on jednak zbyt słaby w porównaniu z 25-tysięczną armią Albrechta Habsburga. [więcej]
Czerwiec 1438 W czerwcu 1438 roku chan tatarski Achmet spustoszył Podole i rozbił wojska polskie, składające się z pospolitego ruszenia ziem ruskich. [więcej]
Czerwiec / lipiec 1438 Na przełomie czerwca i lipca 1438 roku Władysław III Warneńczyk wysłał zbrojny oddział pod dowództwem Dziersława z Rytwian. [więcej]
Sierpień 1438 W sierpniu 1438 roku odbył się śląski sejm, którego głównym celem było przygotowanie wspólnej obrony Śląska w związku z inwazją planowaną przez zwolenników Kazimierza Jagiellończyka. Owocem zgromadzenia był wysłany do Władysława III memoriał, w którym starano się odwieść króla Polski od najazdu na Śląsk. [więcej]
Sierpień 1438 Pod koniec sierpnia 1438 roku wysłano z Krakowa do panów węgierskich list z wyrazami współczucia z powodu tureckiego najazdu. Znalazła się w nim również wzmianka, że efekt zniszczeń byłby z pewnością mniejszy, gdyby Węgrzy zamiast walczyć z Polakami w Czechach, lepiej obsadzili granicę z Turcją. [więcej]
Wrzesień 1438 We wrześniu 1438 roku Władysław III Warneńczyk dał schronienie wdowie po Zygmuncie Luksemburskim Barbarze Cylejskiej. [więcej]
8 wrzesień 1438 Na 8 września 1438 roku Władysław III Warneńczyk zwołał w Częstochowie pospolite ruszenie, które miało wyprawić się do Czech po koronę dla Kazimierza Jagiellończyka. [więcej]
20 wrzesień 1438 20 września 1438 roku Władysław III Warneńczyk i Kazimierz IV Jagiellończyk na czele armii w sile 12 000 zbrojnych wyruszyli na Śląsk. Celem ekspedycji było wymuszenie na książętach uznania tego drugiego królem Czech. [więcej]
Wrzesień 1438 We wrześniu 1438 roku dotarł do Władysława III Warneńczyka poseł papieża Eugeniusza IV z prośbą o zaniechanie działań zbrojnych przeciwko Albrechtowi Habsburgowi. [więcej]
Jesień 1438 Jesienią 1438 roku część zbrojnych jednostek, którymi dysponował Władysław III Warneńczyk, wyruszyła do Górnych Węgier, aby w ten sposób związać część sił wojskowych Albrechta Habsburga. [więcej]
2 październik 1438 2 października 1438 roku w Toszku Władysław III Warneńczyk zawarł zawieszenie broni z książętami oświęcimskimi. [więcej]
6 październik 1438 6 października 1438 roku pod Strzelcami Opolskimi podczas kampanii na Śląsku Władysław III Warneńczyk spotkał się z Konradem IV Starszym i Konradem V Kąckim w celu wypracowania płaszczyzny porozumienia. [więcej]
15 październik 1438 15 października 1438 roku z obozu wojskowego na Śląsku kancelaria Władysława III Warneńczyka wystosowała do panów węgierskich list z zapewnieniem, że nie skłaniali Turków do najazdu na ziemie węgierskich lenników. [więcej]
18 październik 1438 18 października 1438 roku Władysław III Warneńczyk z wojskiem znalazł się w rejonie Raciborza. [więcej]
25 październik 1438 25 październiku 1438 roku armia polska przekroczyła granicę śląsko-czeską i dotarła w okolice Opawy. Tam Władysław III Warneńczyk zarządził odwrót. [więcej]
Grudzień 1438 Pod koniec 1438 roku Albrecht Habsburg oskarżył Władysława III Warneńczyka o współdziałanie z Muradem II, ponieważ jesienią tego roku armia turecka zaatakowała Serbię i spustoszyła Siedmiogród. [więcej]
Grudzień 1438 W grudniu 1438 roku w Piotrkowie Trybunalskim uznano Władysława III Warneńczyka pełnoletnim. Tutaj również zdecydowano o zakończeniu wojny z Albrechtem Habsburgiem o tron czeski. [więcej]
Styczeń 1439 W styczniu 1439 roku Łuck oddał się pod panowanie Zygmunta Kiejstutowicza. [więcej]
5 - 24 styczeń 1439 W listopadzie 1438 roku wkroczył zbrojnie na Śląsk Albrecht II Habsburg. 3 grudnia we Wrocławiu odebrał hołd od książąt śląskich. Władysław III Warneńczyk zdecydował się wysłać posłów, którzy między 5 a 24 stycznia 1439 roku prowadzili negocjacje z Albrechtem II Habsburgiem. [więcej]
10 luty 1439 24 stycznia 1439 roku posłowie prowadzący rokowania z Albrechtem II Habsburgiem w imieniu Władysława III Warneńczyka przenieśli się do Namysłowa. Tam 10 lutego 1439 roku po kilkudniowych negocjacjach ogłoszono zawieszenie broni, które miało trwać do 24 czerwca 1439 roku. [więcej]
Wiosna 1439 Wiosną 1439 roku Władysław III Warneńczyk w swym liście do papieża Eugeniusza IV kategorycznie zaprzeczał jakoby namawiał Murada II do ataku na serbskie i siedmiogrodzkie lenna Albrechta Habsburga. [więcej]
3 maj 1439 3 maja 1439 roku w Nowym Mieście Korczynie grupa rycerstwa pod przewodnictwem Spytka III z Melsztyna zawiązała konfederację przeciwko nadmiernym wpływom biskupa Zbigniewa Oleśnickiego. [więcej]
6 maj 1439 6 maja 1439 roku Władysław III Warneńczyk pokonał oddziały konfederacji Spytka III z Melsztyna w bitwie pod Grotnikami.
14 maj 1439 14 maja 1439 roku na granicy polsko-węgierskiej Władysław III Warneńczyk i Kazimierz IV Jagiellończyk mieli się spotkać z Albrechtem II Habsburgiem, aby ratyfikować pokojowe porozumienie. [więcej]
10 czerwiec 1439 W związku z kończącym się rozejmem z Albrechtem Habsburgiem Władysław Warneńczyk zwołał pospolite ruszenie na 10 czerwca 1439 roku. Do eskalacji konfliktu nie doszło. Skończyło się tylko na przygranicznych demonstracjach siły. [więcej]
Jesień 1439 Jesienią 1439 roku do Władysława III Warneńczyka przybyli posłowie Murada II z propozycją sojuszu skierowanego przeciwko Albrechtowi Habsburgowi. [więcej]
Wrzesień 1439 Na początku września 1439 roku Władysław Warneńczyk przyjechał do Biecza. Oczekiwał tu przybycia Albrechta Habsburga, z którym 8 września 1439 roku miał podpisać pokój kończący wojnę o czeską koronę. [więcej]
27 październik 1439 27 października 1439 roku zmarł Albrecht Habsburg. Niedługo potem powstała w Krakowie koncepcja, aby uczynić Władysława III Warneńczyka królem Czech i Węgier. [więcej]
Listopad 1439 W listopadzie 1439 roku do Wrocławia udali się wysłannicy Władysława Warneńczyka, aby agitować miejscową ludność do poddania się polskiemu monarsze. [więcej]
Grudzień 1439 Pod koniec 1439 roku do Węgier wyjechali posłowie Władysława Warneńczyka Jan Koniecpolski i Piotr Kurowski z propozycją przyjęcia kandydatury polskiego monarchy na króla Węgier. [więcej]
1439 / 1440 Na przełomie 1439 i 1440 roku Władysław III Warneńczyk obdarował Świdrygiełłę powiatem latyczowskim oraz 2000 grzywien rocznego czynszu z dóbr królewskich. [więcej]
24 styczeń 1440 24 stycznia 1440 roku z Budy do Krakowa przybyli posłowie z propozycją ofiarowania Władysławowi III Warneńczykowi węgierskiej korony. [więcej]
20 luty 1440 20 lutego 1440 roku w krakowskim kościele katedralnym odbyła się msza, podczas której legat papieski biskup Senj Jan Dominis wygłosił w imieniu posłów węgierskich mowę po łacinie, informując zgromadzonych o wyborze Władysława Warneńczyka na króla Węgier. Później na klęczkach i ze łzami w oczach prosił i błagał, aby polski monarcha węgierską koronę przyjąć raczył. [więcej]
1 marzec 1440 1 marca 1440 roku do Krakowa dotarło węgierskie poselstwo, którego zadaniem było wynegocjowanie warunków przekazania korony św. Stefana Władysławowi Warneńczykowi. [więcej]
Marzec 1440 W pierwszych dniach marca 1440 roku do Krakowa przybył węgierski wysłannik z wiadomością, że Elżbieta Luksemburska urodziła syna, któremu dała imię Władysław. [więcej]
8 marzec 1440 8 marca 1440 roku w katedrze na Wawelu odbyło się przyjęcie węgierskiej korony przez Władysława Warneńczyka. [więcej]
8 marzec 1440 Po uroczystościach krakowskiej elekcji Władysław Warneńczyk podpisał dwa dokumenty. Pierwszy potwierdzał zachowanie praw, przywilejów i zwyczajów panujących na Węgrzech i przewidywał udzielenie polskiej pomocy w wojnie przeciwko Turkom. Drugi regulował postępowanie króla wobec Elżbiety Luksemburskiej. [więcej]
Marzec 1440 W marcu 1440 roku kancelaria Władysława Warneńczyka rozesłała listy do europejskich władców z wiadomością, że polski monarcha przyjął węgierską koronę, aby walczyć z wrogami wiary katolickiej. [więcej]
12 marzec 1440 12 marca 1440 roku Władysław Warneńczyk wysłał do Fryderyka Habsburga list, w którym prosił kuzyna, aby jako król Niemiec przełamał opór hrabiów cylejskich, którzy sprzymierzeni z Elżbietą Luksemburską stanęli w szeregach oponentów polskiego monarchy. [więcej]
13 marzec 1440 Około 13 marca 1440 roku część węgierskiego poselstwa powróciła do ojczyzny, aby zrelacjonować Elżbiecie Luksemburskiej krakowską elekcję Władysława Warneńczyka. [więcej]
15 marzec 1440 W połowie marca 1440 roku Władysław Warneńczyk wyprawił do Węgier kanclerza Jana Koniecpolskiego i wojewodę poznańskiego Sędziwoja Ostroroga, aby nawiązali kontakt z Elżbietą Luksemburską i ofiarowali jej podarki. Posłowie w początkach kwietnia zbliżyli się do Komarna, gdzie przebywała królowa, lecz dowiedziawszy się, że poprzednich posłów uwięziła, zrezygnowali z wizyty i powrócili do Krakowa. [więcej]
20 marzec 1440 20 marca 1440 roku w Trokach przez zwolenników Świdrygiełły zamordowany został Zygmunt Kiejstutowicz. Władysław Warneńczyk zaangażowany został w kwestię obsadzenia wolnego miejsca na litewskim tronie. [więcej]
25 marzec 1440 W marcu 1440 roku przybył do Polski arcybiskup kijowski i patriarcha całej Rusi Izydor, zwolennik unii kościołów prawosławnego i katolickiego. Władysław Warneńczyk miał okazję spotkać się z nim w Krakowie. 25 marca 1440 roku Izydor w kościele katedralnym odprawił nabożeństwo w obrządku greckim. [więcej]
Kwiecień 1440 Wiosną 1440 roku, przygotowując się do wyprawy na Węgry, Władysław Warneńczyk, aby zabezpieczyć południowo-wschodnie rubieże kraju, uczynił wiele nadań ziemskich. Oprócz tego wyznaczył swoich namiestników. We wschodniej części królestwa rządy w jego imieniu sprawować miał wojewoda sandomierski i kasztelan krakowski Jan z Czyżowa a w Wielkopolsce wojewoda łęczycki Wojciech Malski. [więcej]
Kwiecień 1440 Jedną z przyczyn z powodu których przesuwał się wyjazd Władysława Warneńczyka na Węgry, była długa zima. W Kronikach zanotowano, ze śnieg leżał do świętego Jerzego (24 kwietnia 1440). [więcej]
Kwiecień 1440 W drugiej połowie kwietnia 1440 roku Władysław Warneńczyk opuścił Kraków i wyruszył na Węgry, aby dostąpić zaszczytu koronacji. [więcej]
Kwiecień 1440 W drodze do Węgier Władysław Warneńczyk zatrzymał się w Nowym Sączu. Tu wydał rozmaite rozporządzenia możnowładcom pozostającym w kraju. Między innymi Bolesław IV otrzymał w opiekę Ziemią Drohicką, kasztelan krakowski Jan z Czyżowa, dostał stanowisko wielkorządcy w Małopolsce i na Rusi, wojewoda tęczyński Wojciech z Małego, został wielkorządcą w Wielkopolsce. [więcej]
Kwiecień 1440 W Nowym Sączu. biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki udzielił Władysławowi Warneńczykowi znacznej pożyczki pod zastaw Ziemi Spiskiej. [więcej]
21 kwiecień 1440 21 kwietnia 1440 roku Władysław Warneńczyk opuścił Nowy Sącz, by przyjechać do Czorsztyna. [więcej]
23 kwiecień 1440 23 kwietnia 1440 roku po pożegnaniu matki i brata Władysław Warneńczyk opuścił Czorsztyn, wyruszając w kierunku Kieżmarku. Tam widział się z rodziną po raz ostatni. [więcej]
23 kwiecień 1440 23 kwietnia 1440 roku Władysław Warneńczyk dotarł do Kieżmarku. Tam spotkał się z posłami wysłanymi do Węgier z podarkami dla Elżbiety Luksemburskiej kanclerzem Janem Koniecpolskim i wojewodą poznańskim Sędziwojem Ostrorogiem, którzy przywieźli niemiłe wieści, o tym, że królowa dowiedziawszy się o krakowskiej elekcji kazała uwięzić posłów. Wznieciło to burzę negatywnych emocji wśród polskiego możnowładztwa. [więcej]
Kwiecień / maj 1440 Postój w Kieżmarku Władysława Warneńczyka potrwał dwanaście dni. Tu oczekiwał na przybycie tych, którzy mieli z nim udać się w dalszą drogę. Tu dotarły do króla informacje, że Elżbieta Luksemburska przechwyciła koronę św. Stefana, a to poddawało w wątpliwość możliwość koronacji. Oprócz tego część zamków należała do jej sojuszników, co groziło zbrojną napaścią. Wybrzmiały wówczas rozsądne głosy, aby zawrócić i poczekać, aż Węgrzy uspokoją sytuację w kraju, lecz przemowa Zbigniewa Oleśnickiego przeważyła szalę. Postanowiono kontynuować podroż. [więcej]
4 maj 1440 4 maja 14404 roku Władysław Warneńczyk dotarł do Preszowa. Tutaj czekał na króla oczekiwał Szymon Czuder z braćmi. [więcej]
14 maj 1440 14 maja 1440 roku Władysława Warneńczyka dotarł do Egeru. [więcej]
15 maj 1440 15 maja 1440 roku w Białogrodzie (Szekesfehervar) Władysław Pogrobowiec (dwumiesięczne niemowlę) dzięki staraniom jego matki został koronowany na króla Węgier. [więcej]
19 maj 1440 19 maja 1440 roku Władysław Warneńczyk dotarł do Pesztu. Tu powitał go palatyn Wawrzyniec Hedervary, pełniący funkcję dowódcy zamku budzińskiego. Dalszy marsz króla wstrzymały trudności związane ze zbrojną interwencją sojusznika Elżbiety Luksemburskiej Ulryka Cylejskiego. [więcej]
22 maj 1440 22 maja 1440 roku Władysław Warneńczyk wjechał uroczyście do Budy. [więcej]
Maj 1440 Pod koniec maja 1440 roku przybyło do Budy poselstwo Elżbiety Luksemburskiej z pytaniem z jakiego powodu Władysław Warneńczyk wtargnął zbrojnie do jej królestwa i przeszkadza w sprawowaniu władzy Władysławowi Pogrobowcowi. [więcej]
6 czerwiec 1440 6 czerwca 1440 roku w Tłumaczu Świdrygiełło wystawił dokument, którym przyjął od Polaków część Rusi we władanie. [więcej]
10 czerwiec 1440 Około 10 czerwca 1440 roku oddziały Władysława Warneńczyka ruszyły w kierunku Gyór, aby zbrojnie zmusić Elżbietę Luksemburską do uległości. Tym sposobem rozpoczęła się wojna domowa na Węgrzech.
Czerwiec 1440 W drugiej połowie czerwca 1440 roku w Pradze odbyła się elekcja króla Czech. Władysław Warneńczyk otrzymał tylko pięć głosów. [więcej]
21 czerwiec 1440 21 czerwca 1440 roku oddziały Władysława Warneńczyka schwytał stronnika Elżbiety Luksemburskiej Ulryka Cylejskiego.
29 czerwiec 1440 29 czerwca 1440 roku w Budzie rozpoczęły się obrady węgierskiego sejmu, na którym koronację Władysława Pogrobowca uznano za nieważną, a miejscowa szlachta złożyła przysięgę wierności Władysławowi Warneńczykowi. [więcej]
15 lipiec 1440 15 lipca 1440 roku Władysław Warneńczyk opuścił Budę i podążył w kierunku Białogrodu królewskiego (Szekesfehervar). [więcej]
16 lipiec 1440 16 lipca 1440 roku Władysław Warneńczyk uroczyście wjechał do Białogrodu królewskiego (Szekesfehervar). [więcej]
17 lipiec 1440 17 lipca 1440 roku w katedrze w Białogrodzie (Szekesfehervar) Władysław Warneńczyk został koronowany na króla Węgier.Uroczystość celebrował arcybiskup ostrzyhomski Dionizy Szecsi, ten sam który dwa miesiące wcześniej koronował Władysława Pogrobowca. [więcej]
Lipiec 1440 Po koronacji węgierski sejm wydał dokument, w którym unieważniał koronację Władysława Pogrobowca. Władysław Warneńczyk mianował na stanowisko kanclerza królestwa biskupa Gyór Szymona Rozgonyiego. Następnie potwierdził pieczęcią dokument, w którym poświadczył wszystkie prawa i przywileje nadane ongiś przez monarchów węgierskich. [więcej]
Lipiec 1440 Po koronacji Władysław Warneńczyk powrócił do Budy i rozpoczął rządy władcy Węgier. [więcej]
Lato 1440 Koronacja Władysława Warneńczyka nie została powszechnie zaakceptowana na Węgrzech. Niebawem do otwartego buntu przystąpili sojusznicy Elżbiety Luksemburskiej i zwolennicy Władysława Pogrobowca. Rozpoczęła się wojna domowa na Węgrzech.
23 sierpień 1440 23 sierpnia 1440 roku Fryderyk Habsburg zawarł z Elżbietą Luksemburską sojusz skierowany przeciwko Władysławowi Warneńczykowi. [więcej]
24 sierpień 1440 24 sierpnia 1440 roku w Nowym Mieście Korczynie rozpoczął się zjazd możnowładztwa, w którym wziął udział Zbigniew Oleśnicki i Zofia Holszańska. Doszło tam do uchwalenia podatku powszechnego, nałożonego zarówno na chłopów jak też na szlachtę, który miał wesprzeć dziania Władysława Warneńczyka w wojnie domowej na Węgrzech. [więcej]
Sierpień 1440 Pod koniec sierpnia 1440 roku pochwycono dowódcę wojsk Elżbiety Luksemburskiej Jana Giskrę, co bardzo osłabiło jej siły w wojnie domowej na Węgrzech. Władysław Warneńczyk kazał uwolnić wodza. Jak potem okazało był to poważny błąd.
Październik 1440 W październiku 1440 roku Fryderyk Habsburg zaproponował stronom prowadzącym wojnę na Węgrzech mediację w celu zakończenia konfliktu. Nieprzejednana postawa Elżbieta Luksemburska doprowadziła do przerwania pertraktacji.
Grudzień 1440 Pod koniec grudnia 1440 roku doszło do pierwszej większej potyczki w wojnie domowej na Węgrzech. Wojska sprzymierzone z Władysławem Warneńczykiem dowodzone przez Jana Hunyady'ego i Mikołaja Ujlakiego rozbiły pod Bataszek oddziały obozu Elżbiety Luksemburskiej maszerujące w kierunku Budy. [więcej]
Grudzień 1440 Niedługo po zwycięstwie pod Bataszek Władysław Warneńczyk rozkazał uwolnić wszystkich jeńców, którzy po tym akcie łaski w większości przeszli na jego stronę. [więcej]
Styczeń 1441 W styczniu 1441 roku do Budy przybyły z Polski posiłki zbrojne na czele których stanęli wojewoda krakowski Jan Tęczyński, kasztelan sandomierski Jan Oleśnicki, wojewoda podolski Hrycko Kierdejowicz, starosta sandomierski Jan Wojnicki i starosta chełmski Dziersław z Rytwian. [więcej]
Styczeń 1441 Po złamaniu oporu zwolenników Elżbiety Luksemburskiej na południu Węgier, udali się tam Mikołaj Lasocki i Grzegorz z Sanoka z misją agitowania szlachty zamieszkałej na tych terenach do przyłączenia się do obozu Władysława Warneńczyka. [więcej]
Styczeń 1441 W styczniu 1441 roku wojna domowa na Węgrzech trwała dalej. Tym razem Władysław Warneńczyk osobiście stanął na czele wyprawy, która operowała w zachodniej i południowej części królestwa. [więcej]
1 luty 1441 1 lutego 1441 roku oddziały Władysława Warneńczyka zostały pokonane w bitwie pod Samborem.
Kwiecień 1441 W kwietniu 1441 roku Władysław Warneńczyk zawarł ugodę z sojusznikami Elżbiety Luksemburskiej hrabiami Cylei, którzy uznali polskiego monarchę za prawowitego króla Węgier. Pod koniec tego miesiąca król powrócił do Budy. [więcej]
Lato 1441 W lecie 1441 roku oddział Wielkopolan liczący około 300 ludzi spustoszył okolice Wrocławia. Był to początek wojny Polski ze Śląskiem, która trwała do 5 maja 1444 roku. W sojuszu z polskimi oddziałami wystąpił wówczas Konrad VII Biały. [więcej]
Wrzesień 1441 W połowie września 1441 roku w Preszburgu (Bratysławie) doszło do spotkania posłów Władysława Warneńczyka i Elżbiety Luksemburskiej, celem którego było wynegocjowanie pokoju w wojnie domowej na Węgrzech. Pertraktacje zakończyły się fiaskiem. [więcej]
Październik 1441 W październiku 1441 roku Władysław Warneńczyk zwrócił się do Siemowita V z prośbą o zbrojną pomoc niezbędną do prowadzenia dalszych działań w wojnie domowej na Węgrzech. Władca Mazowsza zignorował wezwanie. [więcej]
Listopad / grudzień 1441 Na przełomie listopada i grudnia 1441 roku Władysław Warneńczyk opuścił Budę i wyruszył w pole, aby objąć dowództwo w walkach w dolinie Wagu.
28 grudzień 1441 Na 28 grudnia 1441 roku datowany jest list Władysława Warneńczyka do dostojników, w którym król skarży się na problemy jakie go dosięgły i prosi polskich panów o pomoc w wojnie domowej na Węgrzech. [więcej]
15 luty 1442 15 lutego 1442 roku Władysław Warneńczyk wjechał do odblokowanego z oblężenia zamku w Preszburgu (Bratysławie).
1442 Wojna domowa na Węgrzech czyniła ogromne spustoszenie. W kraju pojawił się głód i choroby i liczne zgony. Te ludzkie tragedie powiększały walczące ze sobą strony. Tak Władysław Warneńczyk jak i Elżbieta Luksemburska bili i wpuszczali w obieg własne monety, które powiększały kryzys gospodarczy. [więcej]
Kwiecień 1442 W kwietniu 1442 roku na zjeździe dostojników królestw polskiego w Sieradzu odmówiono Władysławowi Warneńczykowi dalszej pomocy zbrojnej i finansowej w wojnie domowej na Węgrzech. Wystosowano do króla zalecenia, aby jak najszybciej doprowadził do zawarcia pokoju z Elżbietą Luksemburską. [więcej]
Wielkanoc 1442 Święta Wielkanocne 1442 roku Władysław Warneńczyk spędził w Budzie.
Maj 1442 W maju 1442 roku w Budzie Władysław Warneńczyk przyjął wysłannika papieża Eugeniusza IV kardynała Juliana Cesariniego, który przybył, aby pośredniczyć w wypracowaniu pokoju w wojnie domowej na Węgrzech. [więcej]
10 czerwiec 1442 10 czerwca 1442 roku do Budy ponownie przybył kardynał Julian Cesarini, przywożąc Władysławowi Warneńczykowi propozycje Elżbiety Luksemburskiej, dotyczące przygotowywanego traktatu pokojowego kończącego wojnę domową na Węgrzech. [więcej]
10 sierpień 1442 10 sierpnia 1442 roku rozpoczął się zwołany przez Władysława Warneńczyka węgierski sejm, na którym głównym problemem rozpatrywanym przez posłów były warunki pokoju w wojnie domowej na Węgrzech.
21 wrzesień 1442 21 września 1442 roku rozpoczął się zwołany przez Władysława Warneńczyka kolejny węgierski sejm, na którym głównym tematem podejmowanym w dysputach posłów były warunki pokoju w wojnie domowej na Węgrzech.
14 listopad 1442 14 listopada 1442 roku Władysław Warneńczyk wyruszył z Budy do opactwa św. Marcina w pobliżu Gyór. Podróż była związana z dobiegającymi końca negocjacjami z Elżbietą Luksemburską, mającymi na celu zakończenie wojny domowej na Węgrzech.
14 grudzień 1442 14 grudnia 1442 roku w Gyór doszło do zawarcia ugody kończącej wojnę domową na Węgrzech. Władysław Warneńczyk miał wówczas okazję osobiście poznać Elżbietę Luksemburską, której podarował czarną szubę, przetykaną złotem i pod-bitą sobolami, wartości 260 florenów złotych. [więcej]
16 grudzień 1442 16 grudnia 1442 roku Władysław Warneńczyk powrócił do Budy. [więcej]
19 grudzień 1442 19 grudnia 1442 roku w Gyór zmarła Elżbieta Luksemburska. Popleczników Władysława Warneńczyka posądzono o otrucie. Wojna domowa na Węgrzech wybuchła na nowo. [więcej]
5 maj 1444 5 maja 1444 roku w Kaliszu zawarto pokój kończący wojnę polsko-śląską. [więcej]
Złota myśl na dziś

Szukaj:


Zapisz się na bezpłatny newsletter:


Poprzednik: Zygmunt Kiejstutowicz
Żony i potomstwo:

Władysław Warneńczyk nigdy się nie ożenił.

Następca: Kazimierz Jagiellończyk

Strona główna Władcy Ważne bitwy Polityka prywatności Antykwariat Księga gościCopyright © 2006-2021 www.zamki.name. Wszystkie prawa zastrzeżone.

#Władysław_Warneńczyk
#WładysławWarneńczyk
825

...
ozdoba

[Zamknij]

W tym serwisie stosuje się pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki temu dostosowuje się on do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.